ثبت نام خبرنگاران

متقاضی گرامی!

توجه داشته باشید که قبل از پر کردن فرم زیر ، باید به سایت
خانه مطبوعات
مراجعه نموده و پس از ثبت نام در آنجا تصویر ثبت نام یا عضویت خود را ذخیره نموده و سپس با مراجعه به این فرم، آن را در اینجا بارگذاری کنید

متقاضی گرامی

به سایت
خانه مطبوعات
مراجعه نموده و پس از ثبت نام در آنجا تصویر ثبت نام یا عضویت خود را در زیر بارگذاری کنید